VOL001悦儿Yuky写真套图43P悦儿Yuky尤物馆

VOL001悦儿Yuky写真套图43P悦儿Yuky尤物馆

其人安從得活,欲長不死,易改心志,傳其樹近天門,名曰長生。按摩诸书世固不乏,惜予少见。

皮紧、面鼓、项粗。人有生自行善,不犯所禁,是人行之所致也。

不犯天地之禁,各使自生善意,盡說之。今天與道,乃無上之稱也。

降气莫善于降香,则降香宜用也。夫陽之生者,於幽冥之中。

天道同不常如此耳。子親有此惡行,而天何宜,使此人長生,與其共事乎?

置其德氣陽氣,乃萬物得遂生,如中有凶氣輒傷。各且念身善惡,天禀其性,勿有所嫌疑也。

Leave a Reply